JETI-TECH OY

Nosturikatu 6 B, 37150 Nokia

Vuokrausehdot

AUTON VUOKRAUSOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Vuokrausopimus syntyy auton varaustavasta riippumatta aina autovuokraamon (”Vuokraamo”) sekä vuokrasopimuksen allekirjoittaneen tai sen juridisen henkilön (jäljempänä vuokraaja), jota vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö edustaa vuokraustapahtumassa. Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti, olosuhteisiin nähden riittävät ajotaidot, vähintään yhden vuoden ajokokemus sekä vuokraamon erikseen vuokrasopimuksessa edellyttämä ikä. 

AUTON LUOVUTUS VUOKRAAJAN KÄYTTÖÖN

Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja sovittuna aikana sovitussa paikassa. Lisäksi Vuokraamon tulee antaa Vuokraajan erillisestä pyynnöstä riittävä opastus auton käytöstä. Vuokrattava auto on tarkistettu Vuokraamon tai tämän yhteistyökumppanin toimesta ennen Vuokraajalle luovuttamaista. Kuitenkin myös Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan auton vastaanoton yhteydessä autossa mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on ilmoitettava heti Vuokraamolle.

AUTON KÄYTTÖ VUOKRAUKSEN AIKANA

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy-ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Auton jäädessä pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. Vuokraaja huolehtii auton kuljettajasta ja autosta. Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen on kiellettyä. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ellei siittä ole erikseen sovittu. Tupakointi on autossa ehdottomasti kiellettyä, myös kotieläimin kuljettaminen ilman erikseen sopimista on kiellettyä. Vuokraaja vastaa täysimääräisesti vuokr-aikana auton käyttämisestä  aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinnin maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta  ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneista maksuista, tietulleista sekä ruuhkamaksuista. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan Vuokraaja oikeuttaa Vuokraamon antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä mainittujen seuraamusmaksujen määräämiseksi. Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen. Autossa käytettävä polttoaine ilmenee vuokrasopimuksessa ja/tai auton rekisteriotteessa. Vuokraaja on velvolline selvittämään mitä polttoainetta autoon tankataan. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta ja käytöstä aiheutuneista vaurioista täysimääräisesti. Mikäli Vuokraaja palauttaa auton vajaalla tankilla, Vuokraamolla on oikeus veloittaa puuttuvan polttoaine sekä mahdollinen tankkausmaksu vuokrasopimuksessa tai hinnastossa ilmenevällä hinnalla.

VUOKRAAJAN VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA, OMAVASTUUT

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle autoa tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset sekä maksamaan auton korjauksen ajalta seisonta-ajan korvauksena sopimuksen mukaista vuokraa enintään 30 päivän ajalta. Vuokraajan vastuu on kuitenkin rajattu vuokrasopimuksessa todettuun perusomavastuuosuuteen. Perusomavastuu veloitetaan jokaisesta vahingosta erikseen. Perusomavastuuta voi pienentää tai joisain tapauksissa kokonaan poistaa vuokrasopimuksessa erikseen sovittavalla lisämaksulla. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vahingot täysimääräisenä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, vauriot auton verhoilussa, tyhjällä renkaalla ajamisesta, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivangot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen auton koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja , jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet Vuokraajan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai huumausaineden vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä piittaamattomuudesta ja sopimusehtojen rikkomisesta. Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan Vuokraamolle myös omavastuun osalta, mikäli Vuokraamo saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

MENETTELY AUTOA KOHDANNEESSA VAHINKO- TAI RIKKOONTUMISTAPAUKSESSA

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava Vuokraamolle autoon vuokra-aikana tulevasta viasta tai autoa kohdanneesta vahingosta. Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa Vuokraajan on aina täytettvä kirjallinen vahinkoilmoitus Vuokraamolle. Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisenä. Vuokraamovastaa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu Vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Edellyttäen että virhe tai vika on Vuokraamon vastuulla ja mikäli se on matkan jatkamiseksi välttämätöntä, Vuokraaja voi oma-aloitteisesti korjauttaa autoa Vuokraamon kustannuksella enintään 200€ arvosta. korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta on toimitettava tosite Vuokraamolle. Mikäli matkaa ei pystytä jatkamaan vuokratulla autolla, Vuokraamo ei ole velvollinen korvaamaan Vuokraajalle aiheutuvia kustannuksia matkan jatkamisesta tai majoituksesta. Vuokraamo hoitaa auton noutamisen sen rikkoonnuttua ja Vuokraaja hoitaa itse matkanjatkumiseen tarvittavat kuljetukset sekä kustannukset jne.

VUOKRAN MAKSAMINEN

Ellei muusta maksutavasta ole erikseen sovittu, Vuokraaja maksaa sopimuksen mukaisen vuokran mahdollisine lisineen käteisellä, pankkisiirtona tai korttimaksuna ennen vuokra-ajan alkua. Jo vuokrasopimusta tehdessään Vuokraaja hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan lopullisen laskelman ilman, että hän allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti. Erityisesti todetaan, että Vuokraamolla on oikeus, silloin kun peruste tähän on olemassa, veloittaa vuokrasopimuksessa yksilöityjä Vuokraajalta sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi lisäveloituksia seuraavista asioista: sopimuksen mukainen perusomavastuu, polttoaineveloitukset, vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat ja maksut, auton toimitus ja noutoveloitukset, auton käytöstä vuokra-ajan aikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut, rikemaksut, tietullit, sakot, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut, ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen. Jos varaus on tehty viikko aiottua varaus-aikaa ennen on Vuokraamolla oikeus periä varausmaksu autosta, enintään puolet vuokrasummasta.

VUOKRAAMON VASTUU AUTOSSA OLEVASTA VIRHEESTÄ TAI VIIVÄSTYKSESTÄ

Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta Vuokraaja ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, Vuokraaja voi aina vaatia Vuokraamolta hinnanalennusta.

AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

Vuokraajan on palautettava auto kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päätyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun Auto avaimineen on palautettu Vuokraamoon tai kun Vuokraamo on saanut Vuokraajan ilmoituksen auton palautumisesta Vuokraamon hyväksymään paikkaan. Mikäli autoa ei ole näin palautettu  eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, Vuokraamo voi ilmoittaa asian poliisille. Vuokraamolla on oikeus periä Vuokraajalta täysimääräinen vuokra auton palautusviiveen ajalta sekä korvaus viiveestä Vuokraamolle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja asiaan liityvistä taloudellisista  vahingoista. Mikäli muusta ei ole sovittu, auto on palautettava täydellä tankilla. Vuokraamo ei vastaa autoon jätetystä omaisuudesta palautushetkellä.

AUTON PALAUTUMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ

Jos Vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, ennalta maksetuissa vuokrauksissa auton ennenaikainen palauttaminen ei velvoita Vuokraamoa ennakkoon maksetun vuokrahinnan tai sen osan palauttamiseen Vuokraajalle.

SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan. Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli auto varastetaan tai autoon tulee Vuokraamon vastuulla oleva auton käytön estävä vika eikä Vuokraamo toimita korvaavaa autoa kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.

VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.

Tarvitsetko apua?
Ole yhteydessä asiakaspalveluumme!